Služby zahrnuté v rámci mesačného balíka

V balíkoch jednotlivých služieb sú zahrnuté všetky obvyklé a pravidelne sa opakujúce úkony vrátane príslušných funkcionalít infraštruktúry a ekonomického software.

Cloud

Služba CLOUD je prístup na server prevádzkovaný v dátovom centre (podrobnosti v časti infraštruktúra), ktorý okrem príslušnej hardware štruktúry zahŕňa nasledovné software aplikácie:

 • Windows server
 • SQL server
 • ES POHODA E1
 • Adobe Acrobat Reader
 • štruktúrované priečinky na spracovanie dokladov
 • štruktúrované priečinky na archiváciu dokladov a výstupov z účtovníctva
 • MS Office 365 (za poplatok podľa aktuálneho cenníka) nie je zahrnutý, poskytovanie je možné na mesačnej báze podľa potreby, čím sa optimalizujú náklady

Zahrnuté služby:

 • aktualizácie všetkých SW (WIN + POHODA)
 • zálohovanie databáz
 • zálohovanie dokumentov
 • možnosť lokálnej tlače
 • technická podpora k funkčnosti serverových aplikácií a vzdialenému prístupu (ZUTOM + ADU.sk)
 • technická podpora k ES POHODA (Stormware + ADU.sk)

Účtovníctvo

Predstavuje prístup do ES POHODA E1 v nasledovnej konfigurácii:

 • vytvorená databáza príslušného roka
 • údaje účtovnej jednotky (daňovníka)
 • nakonfigurované Globálne nastavenia
 • užívateľské nastavenia upravené pre potreby klienta
 • nastavené prepojenie POHODY s archívnymi priečinkami na ukladanie a prezeranie dokumentov
 • nastavená účtová osnova a predkontácie
 • nastavené číselné rady
 • personalizované prístupové práva užívateľov podľa vyplneného dotazníka
 • nastavené bankové účty a homebanking pre importy pohybov a exporty príkazov na úhradu
 • nastavené kurzové lístky
 • vytvorené pokladane EUR aj cudzie meny
 • zaevidované počiatočné stavy účtov (po doručení podkladov)
 • zaevidované počiatočné stavy salda (po doručení podkladov)

Používané agendy ES POHODA E1:

 • Adresár (adresár, úlohy, zásielky, dopravcovia, zmluvy, dokumenty)
 • Účtovníctvo (účtovný denník, banka, pokladňa, interné doklady, saldo, analýza)
 • Fakturácia (zákazky, ponuky, faktúry, ostatné pohľadávky a záväzky, príkazy na úhradu)

Zahrnuté služby:

 • postupy na vytváranie dokladov (faktúry, zálohové faktúry, doklady k prijatej platbe, storno, dobropis a pod.)
 • postupy pre zrážkovú daň, prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve, trojstranný obchod a iné regulované obchodné prípady
 • kontrola správnosti vystavených a evidovaných dokladov
 • zaúčtovanie s prihliadnutím na požadované analytické členenie
 • kontrola prijatých platieb pred dodaním tovaru a služby a povinnosť odviesť DPH
 • samo zdanenie pri nadobudnutí tovarov a služieb z EU alebo tretích krajín
 • posúdenie daňovej uznateľnosti
 • časové rozlíšenie nákladov a výnosov
 • zostavenie a podanie DPH (SK) - daňové priznanie
 • zostavenie a podanie KV DPH (SK) - kontrolný výkaz
 • príkazy na úhradu DPH
 • kontrola správnosti priradenia bankových pohybov k záväzkom a pohľadávkam

Mzdy

Služba MZDY predstavuje kompletné spracovanie miezd v zmysle platnej legislatívy vrátane súvisiacich povinností a praktických doporučení týkajúcich sa pracovno-právnych vzťahov.

Používané agendy ES POHODA E1:

 • mzdy (personalistika, pracovné pomery, mzdy)

Zahrnuté služby:

 • vzorové formuláre (osobný dotazník, evidencia dochádzky)
 • vzorové postupy (postup pri príjme zamestnanca, postup pri PN)
 • prihlášky pri vzniku pracovného pomeru
 • odhlášky pri zániku pracovného pomeru
 • spracovanie miezd na základe doručenej dochádzky
 • odoslanie výplatných pások v súlade s ochranou osobných údajov
 • príkazy na úhradu miezd a odvodov
 • odoslanie mesačných výkazov na SP, ZP a DÚ
 • zaúčtovanie miezd
 • evidencia obstarania a spotreby stravných lístkov
 • archivácia mzdových listov, rekapitulácie miezd, výplatných listov (podklady potrebné pri kontrole)

Sklady

Agenda SKLADY sa používa pre evidenciu a zaúčtovanie skladového hospodárstva zjednodušene povedané zásob. Téma zásob je nesmierne obsiahla a v POHODE výborne spracovaná. Okrem množstva parametrov zásob umožňuje použitie čítačiek čiarových kódov, prepojenie s eShopom, hromadné importy, individuálne zľavy a množstvo ďalších výhod, ktoré nie je možné stručne opísať. Podrobný popis je dostupný na webe výrobcu vrátane popisu metódy A a B pri účtovaní zásob:

https://www.stormware.sk/prirucka-pohoda-online/Sklady/Principy_a_metody/

Používané agendy ES POHODA E1:

 • Sklady (v plnom rozsahu = Členenie skladov, Cenové skupiny, Zásoby, Pohyby, Inventúry, Príjem, Výdaj, Výroba, Reklamácie, Servis)

Zahrnuté služby:

 • nastavenie Skladov pre účtovanie spôsobom A / B
 • členenie skladov podľa požiadaviek
 • postupy pre príjem / výdaj zásob
 • postupy pre dobropis, storno, reklamáciu
 • kontrola správnosti ocenenie zásob pri vedľajších obstarávacích nákladoch
 • zaúčtovanie tržieb z predajov (predaj cez eKasu)

Podpora pri:

 • evidencii šarží, zavedení EAN a PLU kódov
 • zavedení čítačiek čiarových kódov
 • napojení eKasy
 • implementácii Internetových obchodov (eShopu) s automatickou synchronizáciu s Pohodou

Majetok

Ak podnikateľ vlastí majetok, tak na evidenciu a zaúčtovanie dlhodobého hmotného, nehmotného ale aj krátkodobého majetku slúži agenda MAJETOK. Do dlhodobého hmotného majetku patrí hnuteľný majetok (stroje, technológie, vozidlá) alebo nehnuteľný majetok (stavby, pozemky) s obstarávacou cenou nad 1700 € a dobou použiteľnosti presahujúcou 1 rok. Do dlhodobého nehmotného majetku patria nehmotné produkty (domény, licencie, patenty) s obstarávacou cenou nad 2400 € a dobou použiteľnosti presahujúcou 1 rok.

Používané agendy ES POHODA E1:

 • majetok ( Dlhodobý majetok, Krátkodobý majetok)
 • jazdy ( Vozidlá, Jazdy, Zoznam vodičov)

Zahrnuté služby:

 • evidencia dlhodobého majetku
 • evidencia krátkodobého majetku
 • zaradenie majetku do odpisových skupín
 • účtovné odpisy
 • daňové odpisy
 • evidencia vozidiel pre účely Dane z motorových vozidiel (vrátane motocyklov)
 • zostavenie a podanie Daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • príkaz na úradu Dane z motorových vozidiel

Služby nad rámec mesačného balíka

Medzi služby, ktoré poskytujeme naším klientom, ale nie sú súčasťou mesačných balíkov pre nepravidelný výskyt alebo potreby individuálneho prístupu patria hlavne:

 • SV DPH - súhrnný výkaz DPH
 • EU VAT - registrácia a podanie DPH v iných členských štátoch EU
 • tvorba tlačových zostáv
 • zrážková daň - výpočet, evidencia, oznámenie, úhrada
 • štatistické výkazy
 • RUZ - ročná účtovná závierka
 • DPPO - Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb
 • tvorba voliteľných parametrov
 • dodatočné alebo opravné DPH a KV DPH zavinené klientom
 • Intrastat
 • registrácie SP, ZP, DÚ (na začiatku podnikania alebo zamestnávania)
 • RZD - ročné zúčtovanie dane FO / Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch
 • evidencia a uplatnenie exekučných a iných zrážok zo mzdy
 • poradenské služby presahujúce 1 hod / mes.
 • ZPC / TPC - vyúčtovanie pracovnej cesty (zahraničnej / tuzemskej)
 • evidencia Finančných produktov (úver, leasing, pôžička a pod.)
 • implementácia eShopu, registračnej pokladnice, čítačiek čiarových kódov
 • registrácia, autentifikačné a identifikačné údaje pre eKasa
 • importy / exporty ( saldo pohľadávok / záväzkov, adresár partnerov, skladové karty, Faktúry z externého fakturačného systému…)
 • personalizovné pracovné zmluvy
 • zápisnice z Valného zhromaždenia
 • stanoviská k daňovej problematike
 • COVID-19, zmluva a mesačný výkaz na poukázanie príspevku
 • zastupovanie pri kontrole zo strany DU, SP, ZP
 • daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
 • súčinnosť poskytnutá audítorom zodpovedným za audit účtovnej závierky
 • služby advokátskej kancelárie
 • registrácia DPH
 • MS Office 365

Ceny nad rámec mesačných balíkov vám určíme na základe vašich osobných požiadaviek.

Nakonfigurujte si vhodný plán

Potrebné položky pre
Pohodové fungovanie služby.

Počet prístupov do Pohoda Online i
100 €
bez DPH

Účtovníctvo

Viac informácií
Počet účtovných položiek i
210 €
bez DPH

Potrebujete viac?
Vyberte si z ďalších služieb.

Počet zamestnancov i
0 €
bez DPH
Zvoľte typ skladu i
Počet skladovych dokladov i
0 €
bez DPH
0 €
bez DPH
Počet kariet majetku i
(hmotný / nehmotný)
Z toho počet vozidiel i
(1 vozidlo = 1 majetok + 1 vozidlo)
0 €
bez DPH
0 €
bez DPH

Mesačný poplatok za Váš balík služieb je 310 € bez DPH
(372 € s DPH)

Objednať pohodu Online