O nás

PohodaOnline

Naše poslanie

Využitím pokrokových technológií, štandardizovaných postupov a koordinovanou spoluprácou tímu trvale vzdelávaných odborníkov naplniť očakávania klienta.

Náš cieľ

Našim cieľom je poskytnúť klientovi presne tie informácie ktoré potrebuje, práve v tom čase ktorý mu vyhovuje a to formou ktorej rozumie (nie iba viesť účtovníctvo).

Naše zásady

Uplatňujeme zásady REŠPEKTU

 • k potrebám a prioritám klienta,
 • k zákazníkom, kolegom, zamestnancom, nadriadeným
 • k vzdelaniu, odbornosti, skúsenostiam, schopnostiam
 • k slušnosti a zákonnosti
 • k času ktorý máme
 • k prírode a prostrediu v ktorom žijeme
 • k názoru iných
 • k zdraviu (telesnému aj duševnému)
 • k vykonanej práci

Hovoria za nás čísla

toto všetko za kalendárny rok

450 000 +

učtovných položiek

165 000 +

skladových kariet

2400 +

vystavené mzdy

700 +

majetky a vozidlá

35 000 +

nevytlačených strán A4

2 000 000 +

odvedená dph

3000 +

elektronických podaní

280 000 +

dokumenty v cloude

Myšlienka poskytovania súboru služieb, ktoré dnes prezentujeme produktom s názvom POHODA online vznikla v roku 2008. Už vtedy bolo jasné, že cieľom je bezpečnosť a dostupnosť infraštruktúry z ľubovoľného miesta a odborne poskytované služby so zárukou, pri využití flexibilného ekonomického systému. Vtedy ešte termíny ako “Cloud computing” alebo “Infrastrastructure as a Service” nikto nepoužíval. Infraštruktúru, ktorú dnes poskytuje POHODA online sme od roku 2010 “simulovali” na našom serveri s prístupom cez web stránku, malo to svoje limity, ale iné technické riešenie nebolo k dispozícii a klienti si pochvaľovali prínosy jednouchého prístupu k dokladom v čase, ktorý im vyhovoval. Keď sme v roku 2013 prešli na využívanie služieb dátového centra značne sme sa priblížili k myšlienke, ktorá vznikla na začiatku. Pribúdaním rokov, klientov, zamestnancov a skúseností sme sa dostali tam, kde sme dnes a smerujeme stále ďalej. Už viac ako rok testujeme, rôzne systémy vyťažovania dát a automatického importu do informačného systému, ale tak ako všetky ostatné výhody, tieto služby budú klientom prístupné, až keď riešenie bude plne funkčné.

Služby, ktoré dnes poskytujeme svojim klientom predstavujú jednotný celok tvorený symbiózou:

 1. práce tímu našich zamestnancov
 2. podporou zo strany najlepších odborníkov a odborných portálov
 3. využitia vlastností ES Pohoda E1 a podpory spoločnosti Stormware
 4. prínosu infraštruktúry dátového centra a podpory spoločnosti Zutom
 5. krytím rizika poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Dlhoročné skúsenosti

Náš tím pozostáva z interných zamestnancov s vysokou odbornosťou a dlhoročnými skúsenosťami.

Legislatívny rámec súvisiaci so pracovaním účtovníctva je mimoriadne rozsiahly, nemá zmysel menovať všetky zákony, vyhlášky, smernice a metodické pokyny, ktoré musíme poznať a naviac sledovať ich novely. Pre dosiahnutie úspechu v tak obsiahlej oblasti nestačí vedieť čo chcete robiť. Je nevyhnutné definovať aj to, čomu sa nebudete venovať. Špecializujeme sa výlučne na podvojné účtovníctvo a teda naše služby poskytujeme právnickým osobám, čiže podnikateľským subjektom ale aj neziskovým organizáciám.

Vďaka rozmanitému portfóliu našich klientov máme okrem obvyklého vedenia podvojného účtovníctva skúsenosti napríklad aj s týmito položkami:

 • podieľanie sa na konsolidovaných účtovných závierkach klienta, ktorého zriaďovateľ má sídlo v CZ a materská organizácia má sídlo v GB
 • vedenie účtovníctva klienta pôsobiaceho na regulovanom trhu s dohľadom NBS
 • Due diligence a kompletné účtovníctvo pri cezhraničnom zlúčení SK a.s a CZ s.r.o.
 • zúčtovanie finančných príspevkov a ekonomicky oprávnených nákladov pri poskytnutých dotáciách zo štátneho rozpočtu pre klienta s povinným auditom účtovnej závierky
 • zostavenie viac ako 40 účtovných závierok pre neziskové organizácie
 • aplikovanie zrážkovej dane uplatňovanej pri poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
 • spracovanie DPH pre SK klienta registrovaného pre DPH v EU (AT,CZ,FR,DE,GB)
 • zaúčtovanie niekoľkých tisícov dokladov mesačne vytváraných v prostredí eShopu
 • zabezpečenie odborných stanovísk s medzinárodnou platnosťou spracovaných nadnárodnou spoločnosťou PWC alebo stanovísk, ktorých autorom je viceprezident SKDP
 • spolupráca od r. 2014 s klientom bez akéhokoľvek osobného kontaktu napriek potreby vedenia účtovníctva pre 3 prepojené spoločnosti - a.s. sídlo v SR, dcérska s.r.o. sídlo v CZ a org. zloz. sídlo v CZ,
 • daňová kontrola pri spletitých medzinárodných obchodných transakciách veľkého rozsahu s kritickým tovarom (cukor) s priaznivým výsledkom pre klienta vďaka prísnemu dodržaniu nami doporučených postupov od začiatku obchodovania, Daňová kontrola ktorej súčasťou bolo aj viacnásobné medzinárodné dožiadanie ocenila správnosť a úplnosť predložených podkladov vierohodne preukazujúcich uskutočnené obchodné prípady a nadmerný odpočet rádovo niekoľko stotisíc EUR bol v súlade so zákonom vyplatený

Na to, aby naše skúsenosti neboli iba dlhoročné ale hlavne odborné, kladieme dôraz na trvalé vzdelávanie ako členovia profesijných organizácii:

Združenie účtovníkov Slovenska

Centrum účtovníkov Slovenska

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov

Odborné informácie čerpáme z renomovaných portálov:

danovecentrum.sk

mzdovecentrum.sk

cus.sk

zusk.sk

Vďaka aktívnemu prístupu k uvedeným portálom sa naše postupy opierajú o odbornosť viac ako 20-tich najuznávanejších odborníkov v oblasti daní, miezd, účtovníctva ale aj obchodného práva.

Roman Radčenko

konateľ, www.a-max.sk

Online riešenie umožňuje na našich prevádzkach používať eKasy a čítačky EAN kódov s prístupom k centrálnej databáze. Okamžitý prístup k údajom o predajoch zo všetkých prevádzok zas umožňuje včasné rozhodovanie. Príkazy na úhradu exportované priamo z Pohody alebo upravené tlačové zostavy šetria čas a zjednodušujú naše podnikanie.

Vladimír Pekár

konateľ, www.agilor.sk

Jednou z výhod je, že na prístup k POHODE môžeme používať pripojenie z Linuxu, MacOS aj Windows zariadenia podľa potreby. Údaje o ziskovosti máme k dispozícii vždy keď potrebujeme. Odbremeňuje nás, že podávanie Štatistických výkazov je zabezpečené bez našej účasti. Kontrola zo Sociálnej poisťovne len potvrdila, že je všetko v poriadku a z našej strany stačil iba podpis na splnomocnení.

Martin Vachálek

konateľ, www.pneumatiky.sk

Konečne sme našli partnera, ktorý zvláda priebežné spracovanie účtovníctva napriek desiatkam tisícov zaúčtovaní, napojení na eshopy a používaniu rôznych platobných brán. Vyhovuje mi, že k informáciám mám prístup priamo z MacBooku. Po úspešnom absolvovaní 3 Daňových kontrol máme istotu, že v účtovníctve nie sú chyby a reporty sú správne.

Ján Oscitý

konateľ, www.bavarian.sk

Ako výhradný distribútor ERDINGER sme potrebovali vyriešiť evidenciu vratných obalov a špecifické členenie skladov. Nie len, že sa to podarilo, ale nepotrebujeme ani vlastný server a nemusíme sa teda starať o aktualizácie alebo zálohy. Všetky povinnosti týkajúce sa účtovníctva, miezd a daní sme vyriešili na jednom mieste a tak sa môžeme venovať tomu, čo vám chutí.

Zuzana Horáčiková

riaditeľka, www.senecio.sk

Nepravidelný rozvrh pracovného času nášho zdravotníckeho personálu a špecifické zložky mzdy zvyšujú nároky pri spracovaní miezd. Poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu a s tým spojené kontroly zas vyžadujú precíznosť a odbornosť. Nezávislí audítori každoročne konštatujú správnosť vedenia účtovníctva, čo nám umožňuje plne sa sústrediť na naše poslanie.

Róbert Gašparovič

konateľ, www.benssro.sk

Napriek tomu, že sa osobne nestretávame máme k dispozícii aktuálne údaje z účtovníctva, istotu pri vystavovaní všetkých dokladov, napríklad faktúr s prenosom daňovej povinnosti pri stavebných prácach a prístup k archívu všetkých blokov, faktúr a daňových priznaní.