O produkte

POHODA online je komplexným riešením pre tvorbu, zaúčtovanie a archiváciu dokladov súvisiacich s obchodnou činnosťou právnických osôb založených za účelom podnikania (s.r.o. alebo a.s.). Medzi našich klientov patria aj neziskové organizácie, ktorým vedieme podvojné účtovníctvo. V prípade záujmu zo strany neziskovej organizácie vám radi vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

Vďaka online riešeniu nepotrebujete vlastný server, nepotrebujete vlastný účtovný program, nemusíte si kúpiť licencie a ani nepotrebujete zamestnávať účtovníčku.

Potrebujete iba internetové pripojenie a zariadenie z ktorého sa budete pripájať na POHODU online. Na pripojenie môžete použiť akékoľvek zariadenie s operačným systémom Windows, macOS , alebo Android.

Po pripojení budete mať k dispozícii Ekonomický systém POHODA E1 so zadanými údajmi spoločnosti a nastavenými všetkými parametrami potrebnými na vytváranie alebo evidovanie účtovných dokladov. Nemusíte nič inštalovať, nastavovať, konfigurovať, stačí sa pripojiť. Napríklad môžete vystaviť pre odberateľa faktúru, ktorú odošlete prostredníctvom e-mailu a PDF verziu uložíte do archívneho priečinku. Ak je to potrebné môžete si faktúru vytlačiť na svojej tlačiarni priamo z Pohody.

Namiesto toho, aby ste faktúru pre odberateľa vystavili vo svojom programe, vytlačili a následne doručili na zaúčtovanie účtovnej spoločnosti, vystavíte takúto faktúru prostredníctvom POHODA online priamo v programe v ktorom bude zaúčtovaná a na serveri na ktorom bude archivovaná. Nepotrebuje vlastný softvér, žiadnu tlačiareň, archívne šanóny a nemusíte nikam chodiť, ani sa s nikým stretnúť.

Nejde len o online fakturačný systém.
S produktom POHODAonline získate viac:

 1. DOSTUPNOSŤ

  cloudové riešenie, multiplatformové riešenie (Windows, Apple, Linux), elektronická archivácia, garancia prístupu.

 2. SKÚSENOSTI

  ktoré sme nazbierali za viac ako 10 rokov pri spracovaní viac ako 400 účtovných závierok, pričom sme museli vykonať milióny zaúčtovaní, zvládnuť viac ako 30 kontrol zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne a audítorov.

 3. ODBORNOSŤ

  tým našich interných odborníkov zahŕňa absolventov 9 vysokých škôl, trvale sa zúčastňujeme certifikovaného vzdelávania, opierame sa o informácie na odborných portáloch Daňové centrum, Mzdové centrum, Centrum účtovníkov Slovenska, Relia a Združenie účtovníkov Slovenska.

 4. AKTUÁLNOSŤ

  aktualizácie Pohody, Windows, postupov a stanovísk, upozornenia na legislatívne zmeny, aktuálne info z účtovníctva vďaka priebežnému spracovaniu o záväzkoch/pohľadávkach, stavu finančných prostriedkov.

 5. ISTOTA

  zodpovednosť za správnosť zaúčtovania a teda aj za pokuty, ktoré by vznikli výsledkom našich chýb. Bezpečnosť dát pred stratou aj zneužitím, garancia dostupnosti účtovných a poradenských služieb.

 6. BEZSTAROSTNOSŤ

  zastupovanie pri komunikácii so štátnymi inštitúciami, zabezpečenie doručovania všetkých súvisiacich podaní týkajúcich sa spracovania účtovníctva, daní a miezd a zastupovanie pri kontrolách zo strany Daňového úradu, Sociálnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne a všetky úkony pri audite účtovnej závierky.

Ako to celé funguje?

 1. Klient:

  Vyberiete si požadovaný rozsah služieb v časti „nakonfigurujte si svoj plán“

 2. ADU:

  Do 48 hodín od zaplatenia bude sprístupnený nakonfigurovaný hardware a software optimalizovaný a parametrizovaný pre služby v objednanom rozsahu. Obdržíte prístupové údaje a popis ako sa pripojiť na server prostredníctvom vzdialenej plochy, ale aj ako sa orientovať v prostredí aplikácie. Aj keď je našou úlohou “ukázať ako na to” predpokladom na úspech je základná znalosť prostredia Windows a Ekonomického systému POHODA.

 3. Klient:

  S využitím ES POHODA E1 budete

  • vystavovať účtovné doklady : vydané faktúry, príjmové pokladničné doklady
  • evidovať prijaté doklady : prijaté faktúry, výdavkové pokladničné doklady
  • pri pochybnostiach ukladať doklady do priečinku na zaevidovanie
  • realizovať úhrady záväzkov exportom pre internet banking
  • importovať bankové pohyby
 4. ADU:

  • poskytneme podrobné návody, vzory a poradenstvo pri vystavovaní a evidovaní účtovných dokladov a importoch bankových pohybov
  • vytvoríme vzorové doklady a na začiatku aj zaevidujeme prvé doklady v každej agende, aby bol postup jednoznačný
  • počas celej doby spolupráce platí, že je našou úlohou zabezpečiť správnosť vystavenia alebo evidovania dokladu, takže pri každom novom druhu dokladu alebo novom druhu obchodného prípadu sme pripravení uviesť správny postup aj s ukážkou
  • priebežne zaúčtujeme doklady, upozorníme na chyby a nedostatky a pomôžeme s ich odstránením
  • poradíme a ukážeme ako využívať údaje z účtovníctva
 5. Klient:

  Priebežný prístup k údajom z účtovníctva o stave záväzkov, pohľadávok, výsledku hospodárenia a pod.

 6. ADU:

  • na konci kalendárneho mesiaca vykonáme celkovú kontrolu, prípadné nejasnosti s vami odkonzultujeme
  • spracujeme daňové priznanie k DPH
  • podáme prostredníctvom portálu Finančnej správy
  • pripravíme príkaz na úhradu
 7. Klient:

  hradíte DPH podľa pripravených podkladov

 8. ADU:

  súčasťou základného balíka služieb je elektronická archivácia všetkých dokladov, ktorá okrem iného poskytuje okamžitý prístup ku všetkým účtovným dokladom ale hlavne jednoduché vyhľadávanie

 1. ADU:

  pripravíme podklady na evidenciu dochádzky a vysvetlíme, ako s ňou pracovať

 2. Klient:

  po skončení mesiaca doručíte podklady o dochádzke

 3. ADU:

  • spracujeme mzdy
  • doručíme vám všetky potrebne doklady vrátane príkazu na úhradu
  • zamestnancom doručíme výplatné pásky v súlade s ochranou osobných údajov definovanou v GDPR
  • podáme všetky príslušné výkazy na Daňový úrad, Sociálnu poisťovňu a príslušné zdravotné poisťovne
 4. Klient:

  zabezpečíte úhradu miezd a odvodov importom pripraveného príkazu na úhradu do elektronického bankovníctva

  Ak vás napadne otázka k téme mzdy typu : “…a robia aj toto? “ odpoveď je, áno.
  Poskytneme znenia splnomocnení na zastupovanie.
  Zabezpečíme registráciu zamestnávateľa.
  Budete mať k dispozícii Osobný dotazník, ktorý vyplnením poskytne všetky potrebné údaje pre vznik pracovného pomeru.
  Prihlásime / odhlásime zamestnanca pri vzniku / zániku pracovného pomeru.
  Odporučíme advokátsku kanceláriu v prípade potreby vypracovania pracovnej zmluvy.

 1. ADU:

  • pomôžeme vám s prípravou štruktúry skladov
  • v prípade väčšieho množstva dát, zaistíme import (potrebná analýza)
 2. Klient:

  • evidujete príjem na sklad
  • evidujete výdaj zo skladu
 3. ADU:

  • zaúčtovanie a kontrola správnosti pri skladoch typu A
  • kontrola väzby na príslušné doklady (faktúry)
 4. Klient:

  • fyzická inventúra skladu
 5. ADU:

  • účtovná inventarizácia skladu pre účely účtovnej závierky
 1. Klient:

  • uložíte doklady o obstaraní do určeného priečinku (faktúra, leasingová zmluva, zmluva o kúpe a pod.)
 2. ADU:

  • zaradíme majetok do príslušnej odpisovej skupiny
  • vytvoríme kartu majetku, nastaví účtovné a daňové odpisy
  • vykonáme inventarizáciu odsúhlasenú klientom pre účely účtovnej závierky
  • v prípade motorových vozidiel naviac zaevidujeme v agende “Vozidlá”
  • spracujeme a podáme Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (nesprávne nazývaná Cestná daň)
  • pripravíme príkaz na úhradu Dane z motorových vozidiel
 3. Klient:

  • uhradíte Daň z motorových vozidiel

Cloudové riešenie

Pre dosiahnutie toho aby POHODAonline bola prístupná

Odkiaľkoľvek

nezáleží na tom kde sa nachádzate, ak máte internetové pripojenie

Kedykoľvek

dostupnosť 99,9%,
24 hodín denne, 7 dní v týždni

Z čohokoľvek

akýkoľvek počítač, tablet s operačným systémom Windows, Apple, Linux

Cloudové riešenie je celé postavené na infraštruktúre budovanej s ohľadom na kvalitu a spoľahlivosť.
Pre zaistenie spoľahlivosti, aktuálnosti a technickej podpory v oblasti infraštruktúry sme sa obrátili na renomovanú spoločnosť ZUTOM s.r.o. , ktorá sa oblasti cloud computingu venuje od roku 2007. Po viac ako 7 rokoch spolupráce vieme, že to bola správna voľba.
Podrobnosti k infraštruktúre https://www.zutom.sk/infrastruktura/

ZUTOM je držiteľ medzinárodných certifikácií

 • ISO 9001:2015
  (systém manažérstva kvality)
 • ISO/IEC 20000-1:2011
  (manažment IT služieb)
 • ISO 27001:2013
  (systém riadenia informačnej bezpečnosti)

Všetky dáta týkajúce sa účtovníctva aj archív účtovných dokladov sú uložené na serveri v dátovom centre. Servery sú chránené firewall-om prostredníctvom bezpečnostných technológií a systém je neustále monitorovaný. Všetky dáta sú zálohované nie len na serveri na ktorom sa vytvárajú, ale aj do geograficky oddeleného dátového centra, čím je zabezpečená plynulá prevádzka a maximálna možná miera ochrany dát pred stratou alebo zneužitím. Operačný systém servera je trvale aktualizovaný.

Technické parametre servera je možné prispôsobovať vašim požiadavkám s mimoriadne krátkou časovou odozvou a preto môžeme garantovať, že do 48 hodín bude všetko pripravené podľa požiadaviek a naviac je možné meniť počet užívateľov na mesačnej báze, tak ako si to situácia vyžaduje. Zvýšiť počet súčasne pracujúcich užívateľov je možné kedykoľvek a rovnako je možné zriadiť užívateľa na krátke obdobie. Napríklad počas sezóny zvýšite počet užívateľov na 2 mesiace a po sezóne počet užívateľov zase znížite.

Na samotnú tvorbu a zaúčtovanie dokladov je na serveri nainštalovaný ekonomický systém POHODA E1 od spoločnosti STORMWARE s.r.o.

POHODA E1 je najvyššia rada ekonomického systému a prináša množstvo výhod.
Podrobné informácie https://www.stormware.sk/pohoda/pohoda-e1.aspx

Ako dlhoročný certifikovaný partner sme pripravili optimalizovanú inštaláciu s využitím našich dlhoročných skúsenosti a množstva spracovaných účtovných dokladov z rôznych oblastí podnikania. Takže všetko je pripravené na okamžité používanie. Nemusíte sa starať o zálohu databázy ani o aktualizáciu POHODY. Napríklad náhľady uložených účtovných dokladov sú prístupné priamo z POHODY pričom sú uložené v priečinkoch určených na archiváciu. Štruktúra priečinkov je optimalizovaná vďaka špecifickému číslovaniu dokladov, ktoré je už nastavené v POHODE. Týmto spôsobom sme dosiahli nie len jednoduché vyhľadávanie, spoľahlivú archiváciu ale aj rýchlosť predkladania dokladov v prípade akejkoľvek kontroly zo strany štátu.

Voliteľné parametre POHODY E1 umožňujú individuálne úpravy, ktoré dnes využíva množstvo našich klientov a veríme, že pomôžu aj vám v úspešnom podnikaní. Za cenu nižšiu ako je nákup samotných licencii získate optimalizované a hlavne funkčné riešenie pripravené na okamžité použitie.

V prípade, že pri používaní POHODAonline riešenia budete potrebovať používať balík MS OFFICE 365 prístup bude zriadený do 48 hodín a počet využívaných licencii je možné prispôsobiť požiadavkám. Napríklad fakturantka bude používať iba prístup do POHODY a manažér prevádzky bude okrem POHODY využívať aj MS Excel na spracovanie reportov pre manažment spoločnosti.

Odladené postupy

Vždy dostupný, aktualizovaný a zálohovaný server a nakonfigurovaná POHODA E1 pripravená na používanie nemusí stačiť na bezchybné vystavenie faktúry napríklad za:

službu poskytnutú do Českej republiky

dodanie tovaru do Talianska

stavebné práce na nehnuteľnosti v Rakúsku

Naše dlhoročné skúsenosti nás priviedli k poznaniu, že najnižšiu tvorbu chýb pri vystavovaní účtovných dokladov je možné dosiahnuť tak, že sú doklady vystavené bez chyby - to neznie veľmi objavne, ak si nepoložíte otázku, ako to dosiahnuť.
Ak má fakturantka za jeden deň spracovať 100 objednávok z eShop-u z ktorého sa objednávky automaticky importujú do POHODY a pritom sú to objednávky z rôznych krajín EU, v rôznych menách a odberateľmi sú právnické aj fyzické osoby a pritom nemá spraviť chybu z pohľadu DPH, dátumu dodania a kurzových rozdielov, tak sú k dispozícii iba 2 možnosti:

 1. vyštuduje správny odbor, trvalo sa bude zúčastňovať certifikovaného vzdelávania, bude sledovať metodické usmernenia Finančnej správy, novely legislatívy na národnej aj Európskej úrovni (smernice EU sú nadriadené zákonom SR) a v prípade neistoty si nechá vypracovať stanovisko
  alebo
 2. spýta sa nás, ako má postupovať vždy, keď si nebude istá.

KNOW HOW považujeme za jeden z najužitočnejších benefitov, ktorý prinášame spolu s balíkom služieb POHODAonline

Pre našich klientov sme za roky spolupráce vypracovali množstvo stanovísk a vzorových postupov a to nielen k téme ako správne vystaviť faktúru. To mimochodom vôbec nie je také jednoduché ak si traja obchodní partneri z rôznych krajín EU navzájom predajú tovar pričom sa nemusí jednať o trojstranný obchod, ak nie sú presne splnené podmienky.

Vzorové postupy sa týkajú napríklad aj:

 • limitov pri tržbách evidovaných eKasou
 • práce s internet bankingom pri úhradách a sťahovaní bankových výpisov
 • vytvárania dokladov k prijatej platbe pre účely DPH
 • otázky kedy a ako Storno alebo Dobropis
 • postupu pri prijímaní nového zamestnanca
 • postupu pri vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti
 • ukladania PDF dokumentov do POHODY
  a množstvo ďalších, podľa individuálnych potrieb

Okrem stanovísk a postupov, ktoré budú prístupné v písomnej forme priamo na serveri získavate aj poradenstvo poskytovane telefonicky v pracovných dňoch. K dispozícii je tím našich skúsených odborníkov.

S POHODOU pracujeme každý deň už viac ako 10 rokov, preto veríme, že budeme poznať odpoveď na takmer všetky otázky. Výhodou je naviac, že ako užívateľ POHODAonline riešenia máte k dispozícii aj Zákaznícku podporu spoločnosti STORMWARE s.r.o. ktorá má pobočky v 4 mestách a tím skúsených odborníkov školených priamo výrobcom programu. Na stránke výrobcu programu sú sprístupnené video návody prezentujúce väčšinu štandardných situácii https://www.stormware.sk/videonavody/

Zodpovedáme za správnosť účtovníctva

POHODAonline z pohľadu správnosti spracovania účtovníctva poskytuje:

 • správne nastavený účtovný program
 • odladené postupy vytvárania účtovných dokladov
 • tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami
 • overené interné postupy kontroly
 • trvalé certifikované vzdelávanie zodpovedných osôb
 • oporu v databáze znalostí na odborných portáloch
 • stanoviská najlepších odborníkov na problematiku účtovníctva a daní
 • preverenie správnosti aplikovaných postupov množstvom absolvovaných kontrol bez nálezu chyby

Nesieme zodpovednosť nielen za správnosť zaúčtovania jednotlivých účtovných prípadov, ale aj za správnosť zostavenia daňových priznaní, ich správne a včasné doručenie, správne spracovanie miezd a poskytnutie všetkých súvisiacich úkonov, ako sú mesačné výkazy ale aj príkazy na úhradu.
Naše odborné znalosti a schopnosti sú nespochybniteľné, napriek tomu sme ľudia a aj keď vylučujeme principiálnu chybu z dôvodu neznalosti, nemôžeme na 100% vylúčiť ľudskú chybu alebo názorový rozdiel pri aplikácii legislatívy v praxi.

Legislatíva v oblasti účtovníctva a daní sa mení niekoľkokrát ročne. Samotné právne predpisy sú formulované nejednoznačne. Niekedy až aplikačná prax alebo judikatúra naznačí čo autor zákona nedostatočne popísal v dôvodovej správe, keďže zo zákona častokrát nevyplýva jednoznačný záver.
Aj keď Slovenská republika je právny štát (Ústava SR Čl.1, ods.1) z čoho vyplýva predvídateľnosť rozhodnutí súdov a v zmysle Daňového priadku daňové orgány dbajú na to, aby pri rozhodovaní v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely ( § 3, ods. 9) vznikajú situácie, keď sa musíme rozhodnúť ako postupovať s prihliadnutím na všetky známe skutočnosti.

Na pokrytie rizika vyplývajúceho z nejednoznačnosti znenia a aplikácie legislatívy a prípadných ľudských chýb má naša spoločnosť uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Garantujeme správnosť poskytovaných služieb a uhradíme pokuty vyplývajúce z našich chýb.